همه ی خوشی هایمان به کنار ، مطمئنم اگر کنارم بودی این شب ها جور دیگری برایمان رقم میخورد ، حس و حال معنوی تری را تجربه میکردیم و لحظه هایمان عاشقانه تر میگذشت ،  از سحری های دو نفره ای که زودتر از من  بیدار میشدی ،  سفره را آماده میکردی تا افطاری های توی امامزاده و دعاهای دو نفره و قرآن خواندن تو و گوش دادنِ من .
تمام  حس های معنویِ این روزها با عشقمان پررنگ تر میشد حتما وقتی پیش چشم خدا آنقدر خوشبخت و عاشق دعا میکردیم از دیدنمان لبخند میزد و به مخلوقش افتخار میکرد ، نه؟! احتمالا شب های قَدرمان آنقدر زیبا میگذشت که دلمان میخواست یک عمر قَدر باشد و هرشب تو چادر مشکی أم را برایم اتو کنی و من پیراهن مشکی أت را برایت اتو کنم ، روسری أم را برایم لبنانی ببندی و موهایم را با دست های مهربانت زیر روسری پنهان کنی و عاشقانه تر از همیشه بگویی چقدر این شب ها بیشتر به داشتنم افتخار میکنی ، موهایت را شانه کنم و بگویم چقدر این روزها بیشتر عاشقت میشوم . لبخند بزنیم ،  چادرم را روی سرم بگذاری قرآن ها را برداری بگویی جانِ دلم برویم که خدا منتظرمان است ، دستم را به دستانِ گرمت بسپارم و برویم همان امامزاده ی دوس داشتنی پر خاطره که همیشه میگفتم بوی عشق میدهد ، فکرش را بکن. تو بروی سمت آقایان و من سمت خانوم ها ، قبل رفتن اما به چشمان هم خیره بمانیم ،  بگویم دعا کن خدا عشقمان را بیشتر کند ، دعا کن بی هم نباشیم ، دعا کن . و از خوشبخت بودنمان گریه أم بگیرد ، تو اشکم را پاک کنی و بگویی خدا از عمر من کم کند و تورا نگهدارد ، غمگین نگاهت کنم ،  لبخند بزنی و بروی.
دعا که میخوانیم بین آن همه صدا ، فقط صدای تو به گوشم برسد که الهی العفو گویان اشک میریزی و از همیشه مظلوم تر شده ای
بعد از تمام شدن دعا گوشه ی حیاط منتظرم باشی و تا مرا دیدی دستانت را باز کنی که در آغوش بگیری أم ، لب هایم را بگزم و به اطراف نگاه کنم ، خنده أم بگیرد و بگویم قبول باشد مردِ من ، توأم از جیب هایت دو بسته لواشک دربیاوری و بگویی قبول حق خانوم زیبا ، این هم جایزه ی بعد از افطارت.
مثل همیشه به مهربانی أت ببالم و دستت را محکم توی دستم بگیرم و برویم خانه .
خانه ای که عشق و معنویت در آن جریان داشته باشد.
مطمئنم اگر کنارم باشی.
نازنین_عابدین_پور


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

Pamela Jeronimo فروشگاه کوچک ( عصمت پرست ) زاهدان درس لوگو طراحی Elijah گلفا چت|الهه جون دوست دارم|گلفاچت|چت گلفا|golfachat موزیک باند rubisun KpopUp